Blog

ภาวะมุมตาแคบ คืออะไร? ทำให้เป็นต้อหินได้หรือไม่? (Occludable angle) EP7

มุมตา คือ?

มุมที่เราพูดถึง คือมุมภายในช่องหน้าม่านตา เป็นมุมที่ทำระหว่างกระจกตาและม่านตา ตรงมุมตาของเรามีลักษณะเป็นตะแกรง ทำหน้าที่ระบายของเหลวในลูกตา (หนึ่งในกลไกการสร้างและระบายของเหลวในลูกตา) ทำให้ของเหลวในลูกตาอยู่ในภาวะสมดุล

มุมตา “แคบ” คือ?

ความผิดปกติทางสรีรวิทยา ที่ทำให้ม่านตาอยู่ใกล้กับกระจกตา

การตรวจมุมตา

เราจะรู้ว่ามุมตาของเราเป็นอย่างไร? มุมตาของเรา “ปิด” หรือไม่ ก็ได้ด้วยวิธีการตรวจมุมตา การตรวจมุมตามีหลายวิธี เริ่มจากดูผ่านกล้อง slit-lamp microscope ต่อมาดูรายละเอียดของมุมตาด้วยเลนส์ชนิดพิเศษที่สัมผัสกระจกตาแต่ไม่ได้ทำอันตรายใดๆต่อดวงตา และนอกจากนั้นจักษุแพทย์ยังสามารถตรวจดูความกว้างของช่องหน้าม่านตา ด้วยเครื่องมือพิเศษอื่่นๆเพื่อช่วยในการตรวจดูมุมตาเพิ่มเติมได้ เช่น pentacam

อาการของคนที่มีมุมตาแคบ

โดยทั่วไป คนที่มีมุมตาแคบ ถ้าความดันลูกตายังปกติ จะไม่มีอาการอะไรเลย จะรู้ว่ามุมตาแคบก็ต่อเมื่อมาตรวจกับจักษุแพทย์เท่านั้น แต่ถ้ามีภาวะมุมตาแคบและความดันลูกตาสูงร่วมด้วย มักจะมีอาการปวดตา ตาแดง ตามัว

สาเหตุของมุมตาแคบ

  1. อายุมากกว่า 40 ปี
  2. มีประวัติครอบครัว หรือ มีพันธุกรรมเรื่องมุมตาแคบ
  3. คนเชื้อชาติเอเชีย จะพบได้มากกว่า ชาติอื่น
  4. สายตายาว ที่ไม่ได้เป็นจากภาวะสายตายาวตามอายุ

แนวทางการรักษามุมตาแคบ

ควรได้รับการรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ หรือ Laser peripheral iridotomy เพื่อลดหรือป้องกันการเกิดโรคต้อหินฉับพลัน (ภาวะฉุกเฉินทางตา) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

การยิงเลเซอร์ ในผู้ป่วยที่มุมตาแคบ

คือการยิงเลเซอร์ไปที่บริเวณม่านตาใกล้กับมุมตา เพื่อช่วยในการเปิดมุมม่านตาให้กว้างขึ้น รวมถึงสามารถช่วยให้น้ำภายในลูกตามีการไหลเวียนได้ดีขึ้น

สามารถทำการรักษาได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ใช้ยาชาหยอดที่ตาเพื่อระงับความเจ็บปวด ระยะเวลาเตรียมตัวก่อนยิงเลเซอร์จนถึงรับยากลับบ้าน ประมาณ1.5 ชั่วโมง