กัลยา เจษฎ์พัฒนานนท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา - ต้อหิน

พญ.กัลยา เจษฎ์พัฒนานนท์

PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
จักษุวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง
จักษุวิทยา - ต้อหิน

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2554

• จักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2560

• แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต้อหิน โรงพยาบาลราชวิถี 2561

ARTICLES

รู้จักโรคต้อหิน EP1

เป็นกลุ่มโรคที่มีการทำลายของขั้วประสาทตา “ไม่ได้เป็นโรคที่คนไข้จะมีหินอยู่ในตา”

ต้อหิน มีกี่ประเภท? EP2

ประเภทของต้อหิน แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ต้อหินมุมเปิด และ ต้อหินมุมปิด

ต้อหิน ใครควรตรวจ? EP3

ผู้ที่มีอายุ มากกว่า 40 ปี หรือ มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นต้อหิน ควรมาพบจักษุแพทย์

ดูทั้งหมด

APPOINTMENT